Извештаи од одржаното редовно годишно собрание на СЕММ (30 март 2017 година)

Извештај за активностите на СЕММ 2016

Советот за етика во медиумите на Македонија во текот на изминатата година своите активности, главно, ги фокусираше во следниве сегменти…

 

Извештај за работата на Комисијата за жалби 2016

Комисијата за жалби при Советот за етика на медиумите во Македонија во изминатиот период работеше во услови кои беа диктирани од ситуацијата во медиумската сфера во Македонија.

 

Извештај на надзорниот одбор на СЕММ

Во согласност со овластувањата и Правилникот за работа на Надзорниот одбор на Советот за етика во медиумите во Македонија, членовите на ова тело го подготвија следниот извештај со заклучоци за сопствената работа и работата на СЕММ за 2016 година, кој треба да биде усвоен од Собранието на СЕММ.

 

Извештај за работата на УО

 

Scroll to Top