Публикации

Насоки за превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите

23.08.2022
Медиумите честопати се нарекуваат четврти столб во демократијата. Тие имаат клучна улога во следењето и истражувањето на работењето на јавните институции и навремено информирање на јавноста. Сепак, медиумите и новинарите не се имуни… Повеќе... “Насоки за превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите”

Клучни елементи за стратегискиот развој на СЕММ

28.04.2022
Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) е етаблирана организација, чија важност е препознаена во медиумската сфера и има голема прифатеност од различни чинители во областа. Унапредувањето на самоодржливоста и ефикасно фун… Повеќе... “Клучни елементи за стратегискиот развој на СЕММ”

Анализа на СЕММ за искуствата на онлајн медиумите на социјалните мрежи

20.12.2021
Социјалните мрежи, колку што се корисни, толку и се комплексен простор за управување од страна на медиумите. Тие таму се соочуваат со бројни предизвици. Нивните информации се објавуваат на платформи на коишто дејствуваат… Повеќе... “Анализа на СЕММ за искуствата на онлајн медиумите на социјалните мрежи”

ОПШТЕСТВЕНОТО ПОВРЗУВАЊЕ И ВКЛУЧЕНОСТА ВО СПРАВУВАЊЕТО СО ГОВОРОТ НА ОМРАЗА

06.06.2021
Терминот „говор на омраза1“ се користи за именување на широк спектар од комуникациски средства за ширење на омраза и нетрпеливост. Како поим тој ги поврзува двата пола на комуницирањето и на насилството, односно преку различни симболич… Повеќе... “ОПШТЕСТВЕНОТО ПОВРЗУВАЊЕ И ВКЛУЧЕНОСТА ВО СПРАВУВАЊЕТО СО ГОВОРОТ НА ОМРАЗА”

Модели на организирање на членството во телата за саморегулација во медиумите

24.02.2021
Советите за етика во медиумите, во својата организациска структура вообичаено вклучуваат претставници на клучните засегнати страни – новинарите, уредниците, сопствениците на медиумите и претставниците на јавноста. Секој совет за… Повеќе... “Модели на организирање на членството во телата за саморегулација во медиумите”

ГОВОР НА ОМРАЗА, МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МЕДИУМИТЕ

29.12.2020
Во последните две децении поимот „говор на омраза“ стана доминантен концепт за означување на разни форми на дискриминаторски изрази, вклучително изрази кои поттикнуваат на насилство кон припадници на одредени групи дефинирани по рас… Повеќе... “ГОВОР НА ОМРАЗА, МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МЕДИУМИТЕ”

Насоки за инклузивно медиумско известување за Ковид-19

15.12.2020
УНЕСКО ги објави „Насоките за инклузивно медиумско известување за Ковид-19“ на авторката Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија. Целта на Насоките е  се надгради постоечката етичка рамк… Повеќе... “Насоки за инклузивно медиумско известување за Ковид-19”

Дебата на СЕММ: Соработка за ефективно адресирање на проблемот со говорот на омраза и дискриминацијата во медиумите

24.11.2020
„Mеѓусекторката соработка на Советот за етика во медиумите со сите важни чинители за адресирање на проблемот со говорот на омраза и дискриминацијата е од клучно значење во неговото искоренување“, истакна извршната директорка на СЕММ М… Повеќе... “Дебата на СЕММ: Соработка за ефективно адресирање на проблемот со говорот на омраза и дискриминацијата во медиумите”

Насоки за известување од подрачје со вооружен конфликт/војна

22.06.2022
Scroll to Top