Publikimet

Doracak: Udhëzime për parandalimin e korrupsionit dhe promovimin e etikës në media

23.08.2022
Mediat shpesh quhen shtylla e katërt e demokracisë. Ato kanë një rol kyç në monitorimin dhe hulumtimin e funksionimit të institucioneve publike dhe informimin në kohë të publikut. Megjithatë, mediat dhe gazetarët nuk janë imune ndaj kor… Повеќе... “Doracak: Udhëzime për parandalimin e korrupsionit dhe promovimin e etikës në media”

Udhëzime për raportim nga zona e konfliktit të armatosur / luftë

Raportimi nga zona e konfliktit të armatosur /luftës është sfida më e madhe për punonjësit e medias, por edhe detyra më e ndërlikuar dhe e vështirë. Përveç faktit që vetë aktivitetet ushtarake mbartin rrezik për sigurinë e kushteve të punë… Повеќе... “Udhëzime për raportim nga zona e konfliktit të armatosur / luftë”

Analizë e KEMM për përvojat e mediave onlajn në rrjetet sociale

22.12.2021
Rrjetet sociale, sa të dobishme që janë, aq janë edhe një hapësirë komplekse për menaxhim nga mediat. Ato aty përballen me sfida të shumta. Informacionet e tyre publikohen në platforma ku veprojnë edhe krijues të tjerë përmbajtjesh, të ci… Повеќе... “Analizë e KEMM për përvojat e mediave onlajn në rrjetet sociale”

LIDHSHMËRIA E AKTORËVE TË NDRYSHËM NË LUFTËN NDAJ GJUHËS SË URREJTJES

14.02.2019

VETËRREGULLIMI OSE RREGULLIMI I MEDIAVE TË INTERNETIT NË MAQEDONI

19.09.2017

Shqyrtimi i përvojave dhe i praktikave nga këshillat ndërkombëtarë për etikë në media

29.05.2017

Raportimi në interes të publikut

31.05.2017
Mbrojtja e parimeve etike të raportimit përmes Komisionit të Ankesave dhe Parashtresave
Scroll to Top