Regjistrohu

Nëse jeni të interesuar për anëtarësim, ju lutemi bashkëngjitni formularin për të futur informacionin e nevojshëm dhe konfirmoni që i plotësoni kriteret e përcaktuara për pranim në portalet e anëtarësimit në CMEM.

Formulari duhet të dorëzohet me nënshkrimin e personit përgjegjës dhe të vuloset (skanohet) me e-mail: info@semm.mk.

Anëtarët e Këshillit

Image 0
Image 0
Image 0
Image 0
Image 0
Image 0

Emisione dhe Video

Video Thumbnail
Scroll to Top