Mënyra e punës

▷ Mbikëqyrje të aplikimit të standardeve profesionale në raportimin gazetaresk në Republikën e Maqedonisë;
▷ Sigurimin e ndihmës profesionale dhe këshilluese për anëtarët e Këshillit dhe të opinionit më të gjërë;
▷ Organizimin e seminareve, punëtorive, konferencave, debateve, me qëllim të avancimit të standardeve profesionale dhe promovimin e punës së Këshillit;
▷ Ngritjen e nismave përpara organeve kompetente me qëllim të krijimit të kushteve për punë të pandërprerë të trupit vetë-rregullues për media në Republikën e Maqedonisë;
▷ Këmbimin e përvojave dhe informacioneve me shoqata të ngjashme dhe organizata të tjera joqeveritare në vend dhe jashtë vendit;
▷ Publikimin e librave, broshurave, buletinëve dhe botimeve të tjera, si dhe krijimin e faqes së internetit me qëllim të realizimit të objektivave të Këshillit.

Për arritjen e objektivave dhe detyrave të tij, Këshilli vepron në bazë të Kushtetutsë dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë, në bazë të Kodit të gazetarëve të Maqedonisë, si de në bazë të të gjithë dokumenteve ndërkombëtare të ratifikuara nga ana e Republikës së Maqedonisë, të cilat kanë të bëjnë me lirinë e mediave, lirinë e shprehjes dhe të drejtat e njeriut.

Scroll to Top