ЛЕГИСЛАТИВА

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

13.12.2016
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до инјформациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, ор… Повеќе... “Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер”

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

13.10.2014
Врз основ на челнот 75 ставови и 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат, указ за прогласување на законот за изменување и дополување… Повеќе... “Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги”
Scroll to Top