СЕММ организира дебата на Универзитетот на ЈИЕ во Тетово – 11.11.2015

Членовите на Комисијата за жалби и на Извршната канцеларија на СЕММ кои ќе присуствуваат на презентацијата ќе го промовираат принципот на саморегулација, досегашните искуства на Советот за етика и соработката со слични тела во меѓународни рамки.

Настанот ќе биде искористен и за прикажување на поинтересните случаи кои досега биле обработувани од Комисијата за жалби на СЕММ, како и ефектот на медијацијата, што е една од главните алатки што ги применува Советот при решавањето на пријавите за непрофесионално и неетичко новинарство.
СЕММ е здружение на граѓани формирано од повеќе медиуми пред една година, а функционално започна со работа во јануари, годинава. Главната цел на СЕММ е поголем степен на почитување на етичките стандарди во новинарството, како и поедноставен пристап на јавноста (граѓани, институции и правни лица) до медиумите кога ќе се почувствува некаква повреда на стандардите на професионално и објективно известување.

Scroll to Top