Зачленување

Зачленување на Интернет портали во Советот за етика во медиумите

Советот за етика во медиумите (СЕММ) е во фаза на обновување и ажурирање на своето членство. 

Доколку сте заинтересирани за членство, во прилог е формуларот во кој е потребно да ги внесете неопходните информации и да потврдите дека ги исполнувате наведените критериуми за прием на Интернет порталите за членство во СЕММ. Формуларот треба да го доставите со потпис од одговорното лице и печат, (скениран), на електронската пошта: info@semm.mk.

Формулар со критериуми за членство во СЕММ

Scroll to Top