Canwordmark colour

Тековни проекти


Име на проектот и донаторПромовирање инклузивност и почитување на човековите права во медиумите во Северна Македонија, поддржан од Канадскиот фонд за локални иницијативи

Времетраење: 01.07.2020 – 28.02.2021

Буџет: 16,264 евра

Општа цел

Зајакнување на борбата против дискриминацијата и промовирање на инклузивност во медиумите во Северна Македонија.

Специфични цели:

Подобрени капацитети меѓу клучните засегнати страни за борба против дискриминацијата во медиумите и промовирање на инклузивност во Северна Македонија.
Проектот има за цел да ја поддржи борбата против дискриминацијата и да промовира инклузивност и почитување на човековите права во медиумите преку неколку пристапи.

Повеќе детали за проектот на следниот линк!


Име на проектот и донатор: Институционална поддршка за Советот за етика во медиумите на Македонија, поддржан од Цивика Мобилитас

Времетрање: 01.07.2020 – 30.06.2021

Буџет: 27,214 евра

Цели:

Да се ​​зајакне разбирањето и да се зголеми свеста за улогата на саморегулацијата и медиумската писменост во професионализацијата на медиумската сфера.
Да се зајакне комуникацијата и довербата меѓу медиумите, новинарите и граѓаните со СЕММ, што може да придонесе кон зголемување на бројот на членки на саморегулаторното тело и афирмирање на професионалното медиумско известување.
Да се подобри координираноста и соработката со различни конституенти на СЕММ, како на национално, така и на меѓународно ниво, со цел унапредување на професионализмот во медиумското известување.  
Да се обезбеди континуирана вклученост и придонес на СЕММ во дискусиите за медиумски реформи, спроведување и надградба на легислативата во сферата на медиумското работење, како и подобрена координација со сите релевантни страни.
Организациски раст и развој.


Име на проектот и донатор: Медиумската саморегулација за подобрување и зајакнување на  медиумската професионализација во ера на дезинформации и лажни вестиподдржано од УНЕСКО И ЕУ 

Времетраење: 01.01.2020 – 31.12.2020

Бџет: 21,963 EUR

Цели:

Да се ​​продолжи со мобилизирање на медиумите да се вклучат во процесот на саморегулација.
Да се ​​продолжи со директно вклучување на граѓаните и новинарите во одржувањето и унапредувањето на професионалните практики во известувањето на медиумите.
Да се ​​промовира улогата на Советот за етика на медиумите како актер што е насочен кон заштита и унапредување на човековите права преку медиумите, преку промовирање на концептот на инклузивност на различностите.

Scroll to Top