Regjistrohu

Regjistroni për portalet e Internetit në Këshillin për Etikën e Medias

Këshilli i Etikës së Medias (CMEM) është në proces të rinovimit dhe azhurnimit të anëtarësisë së tij

Nëse jeni të interesuar për anëtarësim, ju lutemi bashkëngjitni formularin për të futur informacionin e nevojshëm dhe konfirmoni që i plotësoni kriteret e përcaktuara për pranim në portalet e anëtarësimit në CMEM. Formulari duhet të dorëzohet me nënshkrimin e personit përgjegjës dhe të vuloset (skanohet) me e-mail: info@semm.mk.

Formulari për kriteret e anëtarësimit në CMEM

Scroll to Top