Продолжување на рокот за учество во отворениот повик за ангажирање локални координатори за организирање на настани и средби на СЕММ – За плански регион „Пелагониски“

Датум: 15.05.2021

Лот број: 1.5 – Ангажирање локални координатори за организирање настани и средби на СЕММ

Референтен број на проектот: IPA/2020/420-934

Наслов на проектот: Поддршка на слободата на изразување во медиумите во Северна Македонија

Финансиран од: Европската Унија     

Рокот за доставување на апликации е до 28.05.2021, петок, до 17:00 часот.

Правилата за поднесување на апликации остануваат исти, како и при објавата на првичниот повик за локални координатори.

Aнекси:

Aнекс 1 – Технички услови

Aнекс 2 – Изјава

Aнекс 3 – Очекувана понуда

Aнекс 4 – Табела за оценување и критериуми

Scroll to Top