Извештаи

Преглед на донесени одлуки во 2016 година

28.02.2018
MKD     ENG       ALB

Извештаи од одржаното редовно годишно собрание на СЕММ (30 март 2017 година)

20.06.2017

Ревизорски извештај СЕММ – 01.12.2014-31.12.2016

30.01.2017

Ревизорски извештај СЕММ – 01.12.2014 – 30.11.2015

22.01.2016
Ревизорски извештај СЕММ – 01.12.2014 – 30.11.2015

Извештаи од редовното годишно Собрание на СЕММ (27 мај 2015 година)

12.01.2016
Извештај за материјално финансиското работење на СЕММ јануари-мај 2015 Извештај за активностите на Комисијата за жалби 2014-2015 Извештај за активностите на СЕММ јануари-мај 2015
Scroll to Top