Главни проектни активности СЕММ – (УНЕСКО – 2018 – 2019 година)

Проектните активности се имплементирани во рамки на акциски грант финансиран од проектот на УНЕСКО: „Изградба на мрежи на поддршка за зајакнување на саморегулација во медиумите и промоција на човековите права“.

Scroll to Top