м.г

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

13.12.2016
Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до инјформациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, ор… Повеќе... “Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер”

Саморегулацијата и македонското новинарство

20.12.2016

Водич за саморегулација во медиумите – Сите прашања и одговори

19.12.2016

Годишна анализа за промени во регулативата и саморегулацијата во медиумите во Македонија (за 2016 година)

20.12.2016
Scroll to Top