SHGM dhe KEMM: Regjistri i online mediave profesionale tani në dispozicion në www.promedia.mk

Kriteret kryesore që online mediat duhet t’i përmbushin në mënyrë që të bëhen pjesë e Regjistrit janë: pronësia transparente, impresum të publikuar, respektimi i standardeve të Kodit të Gazetarëve dhe Kartës së Raportimit Etik për Zgjedhjet dhe Statutit të KEMM, tekstet e publikuara duhet të nënshkruhen nga autori, dhe nëse merren nga media të tjera kjo duhet të bëhet në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të drejtave të autorit.

Qëllimi kryesor i krijimit të këtij Regjistri është të kontribuojë në procesin e profesionalizimit të mediave online, dhe në këtë mënyrë të përmirësojë besueshmërinë e tyre si dhe veçimi i atyre që respektojnë standardet etike përkundër atyre që shkelin standardet dhe dëmtojnë reputacionin e online mediave profesionale.

 Procesi i krijimit të Regjistrit u zhvillua sipas kritereve të dakorduara midis KEMM dhe SHGM duke ndjekur shembujt nga praktika e shoqërive të zhvilluara demokratike dhe Këshillit të Evropës, dhe gjithashtu u këshilluan media dhe komuniteti i biznesit në vend. Për më tepër, procesi i vetë-rregullimit u mbështet nga Oda Ekonomike e Maqedonisë, e cila u bëri thirrje anëtarëve të saj që të reklamohen vetëm në online mediat të cilat janë pjesë e Regjistrit. Procesi u mirëprit nga Delegacioni i BE në Shkup, Zyra e OSBE-së në Vjenë, Ambasada e SHBA-së në Shkup si dhe nga Federata Evropiane e Gazetarëve. 

Vetë-rregullimi i mediave vazhdon të jetë një angazhim i përbashkët i organizatave tona për të vendosur vullnetarisht kritere dhe t’u përmbahen atyre brenda një procesi të hapur për publikun. Përsërisim se anëtarësimi në Regjistrin është një proces i gjallë që po evoluon vazhdimisht. Kjo do të thotë se mediat që për momentin nuk janë pjesë e Regjistrit mirëpo respektojnë kushtet për anëtarësim do të mund t’i bashkohen, ndërsa ato që sot janë pjesë e Regjistrit dhe vërehet se nuk respektojnë kriteret e anëtarësimit dhe rregullat etike do t’u merret statusi i anëtarëve aktivë.

Scroll to Top