Debati i KEMM: Nevojitet mbështetje për vetë-rregullimin dhe zbatimin e reformave në media

Duhet debat dhe të hapet dialog për atë që publikohet në mediat onlajn. Është e nevojshme që ligjet në vend të përshtaten me ato evropiane, sepse ligjet aktuale janë vjetruar dhe nuk i mbulojnë fare mediat onlajn. Këto janë disa nga konkluzionet nga debati i sotëm publik “Vetë-rregullimi i mediave dhe masat e nevojshme për promovimin e profesionalizmit në media”, që e organizoi Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë. Sipas shefit të Delegacionit të Bashkimit Evropian në vend, David Gere (Dejvid Gir), liria e shprehjes është vlerë thelbësore në BE, por është në rrezik të vazhdueshëm si në Union ashtu edhe në vend. Gere theksoi se nevojitet konsensus i gjerë për dialog me të gjithë ata palët e përfshira në vend, kur bëhet fjalë për situatën në sferën mediatike dhe se BE-ja do ta mbështesë një dialog të tillë. Ai theksoi se BE-ja përmes një sërë instrumentesh financiare do të ndihmojë në këtë fushë, si në vend ashtu edhe në Ballkanin Perëndimor.

дебата на СЕММ 1

Duke iu referuar ekzistencës tetëvjeçare të Këshillit për Etikë në Media të Maqedonisë, kryetarja Katerina Sinadinovska theksoi se Këshilli sot konsiderohet si organ i etabluar dhe profesional. “Ne si esnafi i profesionit gazetaresk dhe bashkësi mediatike arritëm të fituar pozitën që vetë të redaktojmë dhe rregullojmë standardet gazetareske”, tha Sinadinovska, duke e vënë në pah ekzistimin e Regjistrit të mediave profesionale. Drejtoresha Ekzekutive e Këshillit, Marina Tuneva theksoi se zbatimi i vetë-rregullimit i tregoi përparësitë e atij procesi, por edhe sfidat në drejtim të informimit profesional. Mirçe Adamçevski, kryetar i Komisionit për Ankesa në KEMM, tha se në vitet e fundit kanë pranuar pothuajse 500 ankesa, 80% e të cilave kanë të bëjnë me mediat onlajn. Përfaqësuesit e KEMM e theksuan nevojën për vetë qëndrueshmëri afatgjatë të Këshillit të Etikës në Mediat e Maqedonisë.

“Punët duhet të ndryshohen në mënyrë sistematike, nuk mjafton të thuhet se ka liri të fjalës dhe se njerëzit nuk shkojnë në burg”, tha kryetari i Shoqatës së Gazetarëve, Mlladen Çadikovski, i cili foli për nevojën për përmirësimin e ligjet. Ai theksoi nevojën për ekzistimin e një Fondi për projekte me interes publik.

дебата СЕММ 2

Biljana Petkovska, drejtoreshë e Institutit Maqedonas për Media, tha se tendencat evropiane venë në pah një ekuilibër midis mekanizmave rregullatorë dhe vetë-rregullues. Ajo i theksoi gjetjet e hulumtimit të tyre të fundit, sipas të cilave mediat onlajn shpesh i shkelin standardet profesionale, ndërsa gjuha e urrejtjes është më e pranishme në rrjetet sociale. “Një pjesë e medias onlajn mban marrëdhënie klienteliste me qendrat politike dhe të biznesit të pushtetit dhe shpesh krijojnë apo shpërndajnë dezinformata dhe propagandë në mënyrë të koordinuar”, tha ajo.

Për gjendjen e gazetarëve foli Darko Duridanski nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve të Maqedonisë, duke theksuar gjetjet nga hulumtimi i tyre. Ai tha se për shkak të gjendjes së keqe të gazetarëve, gjysma e tyre mendojnë të largohen nga puna. Sipas hulumtimit të tyre, një e treta e gazetarëve punojnë më shumë se 40 orë në javë dhe nuk paguhen jashtë orarit.

дебата СЕММ 3

Shumica e pjesëmarrësve në debat e theksuan nevojën për dialog të gjerë në lidhje me përmbajtjen që shpërndahet përmes mediave onlajn. Debati u organizua në kuadër të projektit “Përkrahja e BE-së për Përmirësimin e Etikës në Media”, me mbështetje të BE-së dhe programi Civica Mobilitas.

Scroll to Top