м.г

Што е медиумска саморегулација?

12.10.2014Што е медиумска саморегулација?

Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

13.10.2014
Врз основ на челнот 75 ставови и 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат, указ за прогласување на законот за изменување и дополување… Повеќе... “Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги”

Кодекс на новинарите на Mакедонија

15.10.2014
ПРИНЦИПИ НА ОДНЕСУВАЊЕ:   Слободата на медиумите е неприкосновено право.   Основна задача на новинарите е да ја почитуваат вистината и правото на јавноста да биде информирана во согласност со член 16 од Уставот на Република Ма… Повеќе... “Кодекс на новинарите на Mакедонија”

Декларација за принципи за однесувањето на новинарите

14.10.2014
Кодекс на Меѓународната федерација на новинаритеДекларацијата за принципите на однесување на новинарите на Меѓународната федерација на новинарите (усвоена на Светскиот конгрес на Меѓународната федерација на новинари -. ИФЈ во 195… Повеќе... “Декларација за принципи за однесувањето на новинарите”

Етички и професионални принципи на МРТ за медиумско покривање изборни процеси

13.10.2014
Посветеноста  на  Македонската  радио-телевизија  (МРТ)  кон обезбедување  непристрасно  и  правично  известување,  како  и генерално кон придржување до етичките и… Повеќе... “Етички и професионални принципи на МРТ за медиумско покривање изборни процеси”

Комисијата за жалби на Советот за етика започна со работа

Граѓани, правни лица и медиуми доколку се навредени од медиумите ќе можат да се пожалат до Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите етика кој започна да функционира. Целта ќе биде заштита од непрофесионалното новинарство. От… Повеќе... “Комисијата за жалби на Советот за етика започна со работа”
Scroll to Top