Средби со јавноста и новинарите во сите региони

Учесниците учествуваа во анкетата и од нив беше побарано да дадат предлози за подобрување на известувањето на медиумите и справување со неточно и непрофесионално новинарство. При тоа, советот за печат исто така имаше можност да ја подигне свеста кај граѓанскиот сектор за постапката за жалби на советот за печат на БиХ.

Шест регионални дебати беа организирани во Република Македонија, во 2015 година и тоа во градовите Битола, Охрид, Штип, Струмица, Тетово и Куманово. Околу 130 лица од јавноста, претставници на организации на граѓанското општество, медиумските институции и новинари присуствуваа на овие средби, на кои беше претставена и објаснета работата на Советот за етика во медиумите на Македонија (CEМM), од страна на членовите на Управниот одбор, од Комисијата за жалби и од Извршната канцеларија.

За време на настанот беа застапени и претставниците на Здружението на новинари за да ја покажат нивната поддршка за концептот на саморегулација во медиумите. На овие средби имаше голема медиумска покриеност, што придонесе за промоција на Советот за печат. Овие локални настани беа спомнувани во повеќе од 20 медиумски текстови. Покрај ова, членовите на советот дадоа 10 интервјуа за националните медиуми и 20 за регионалните.

Scroll to Top