Соопштение до јавноста по сознанието за прислушувањето новинари

Прислушувањето на новинарите сериозно ја прекршува слободата во изразувањето и во такви услови не може да стане збор за етика во информирањето на јавноста. Ова е целосно недозволиво во едно слободно и демократско општество.

Новинарите имаат право да добиваат и објавуваат информации, а истовремено да изнесуваат критички ставови. Тие имаат право на свое мислење и убедување, како и на негово искажување преку средствата за јавно информирање. Во својата работа новинарите не смеат да бидат изложени на притисоци и да бидат принудени да дејствуваат спротивно на своите размислувања или убедувања.

Советот смета дека новинарството како професија има голема улога во заштитата на демократските вредности, а во работата на новинарите е неопходно да се создадат сите услови за информирање на јавноста на чесен, непристрасен и сеопфатен начин.

Scroll to Top