Shtypja dhe shpërndarja e kopjeve të kodit të etikës

Gjithashtu, në vitin 2014, UNESCO financoi shtypjen e kopjeve të Kodit të etikës të Këshillit të shtypit të Kosovës.

Scroll to Top