Komunikatë për media 11.11.2015

Anëtarët e Komisionit për ankesa dhe të Zyrës ekzekutive të KEMM-it, të cilët do të marrin pjesë në këtë prezantim, do ta promovojnë parimin e vetë-rregullimit, përvojat e deritanishme të Këshillit për etikë dhe bashkëpunimin me trupa të ngjashëm në suaza ndërkombëtare.

Ky eveniment do të shfrytëzohet edhe për prezantimin e rasteve më interesante të cilat i ka përpunuar Komisioni për ankesa pranë KEMM-it, si dhe efekti i ndërmjetësimit, si një prej veglave kryesore që i aplikon Këshilli gjatë zgjidhjes së parashtresave për gazetari joprofesionale dhe jo etike.

KЕММ është shoqatë qytetare e formuar nga më shumë media që para një viti, ndërsa punën e saj funksionale e filloi në janar të këtij viti. Objektivi kryesor i KEMM-it është arritja e një shkalle më të lartë të respektimit të standardeve etike në gazetari, si dhe qasje më të thjeshtësuar për publikun (qytetarët, institucionet dhe personat juridik) në media, kur ata ndjejnë ndonjë shkelje të standardeve të raportimit professional dhe objektiv.

Scroll to Top