24 Polemika: Etikë në media – etikë në shoqëri, 30.06.2016, me mysafirët Marina Tuneva, Naser Selmani, dhe Dr. Snezhana Trpevska

Scroll to Top