Komunikatë për mediat – 09.08.2017

Në pajtim me nenin 19 nga Statuti i Këshillit për etikë në mediat, Bordi drejtues ka vendosur se funkcioni kryetar deri në mbarimin e mandatit të BD do ta kryeje Katerina Sinadinovska, anëtarë i deritanishëm i këtij trupi.Në pajtim me nenin 19 nga Statuti i Këshillit për etikë në mediat, Bordi drejtues ka vendosur se funkcioni kryetar deri në mbarimin e mandatit të BD do ta kryeje Katerina Sinadinovska, anëtarë i deritanishëm i këtij trupi.

Dragan Antonovski është tërhequr nga Bordi drejtues i KEMM pas emërimit të tij në funkcionin e drejtorit gjeneral të Agjencisë Informative të Maqedonisë. “ Si pjesëtar i themeluesve të KEMM, do të vazhdoj fuqishëm të përkrah punën e KEMM si trup për vetë-regullim të mediave dhe personalisht do të orvatem që AIM të jetë mjet i cili do të raportoje në mënyrë etike, profesionale dhe në interes të publikut”, potencoi Antonovski në raportimin e tij.

Scroll to Top