Цели на СЕММ

 - Заштита на правото на јавноста да добие објективна и целосна информација, која ќе биде и во согласност со етичките норми. Таа заштита во случај на спорна содржина да се обезбедува преку непристрасен и професионален процес на проценка на содржината и на поплаката за истата, по што ќе се преземат постапки во согласност со Статутот и деловникот на Комисијата за жалби при Советот.

- Заштита на медиумите преку постојано подигнување на нивниот углед, преку грижата за секојдневно спроведување на стандардите во професијата од самите медиуми, но и преку медијацијата како процес кој ја подигнува довербата меѓу јавноста и медиумите.

- Заштита и на јавноста и на медиумите преку борба за спречување на влијанија на државата, политичките елити или бизнис секторот врз содржините во медиумите кои отстапуваат од професионалните или етичките стандарди.

- Промовирање на доброто и професионално новинарство на сите можни начини што му стојат на располагање на СЕЕМ како целина и на секоја членка на Советот одделно. 

- Подигнување на свеста на јавноста за професионалните и етички стандарди кои треба да ги почитуваат медиумите. 

- Унапредување на етичките правила и норми преку унапредување на Кодексот на новинарите.

- Намалување на случаите на судско разрешување на спорови меѓу јавноста/читателите и гледачите со медиумите. 

- Заштита на слободата на медиумите и правото на јавноста да биде информирана

- Спречување на влијанието на државата, политичките партии и другите центри на моќ врз медиумите

- Штитење на интересите на јавноста преку обезбедување независен ефикасен и правичен процес на решавање на поплаки за медиумските содржини

- Промовирање на квалитет во медиумските содржини, усвојувајќи јасни и практични упатства за работењето на уредниците и новинарите

- Подигнување на свеста на јавноста за професионалните и етички стандарди кои треба да ги почитуваат медиумите

- Создавање амбиент за самокритичност, самосвесност и отчетност на медиумите кон публиката

- Олеснување на пристапот на публиката до медиумите 

- Унапредување на етичкиот кодекс на новинарите и

- Намалување на сите форми на цензура и самоцензура во новинарството.

- Намалување на судските спорови меѓу јавноста и медиумите околу новинарските/медиумските содржини

- Ширење на медиумската писменост, почнувајќи од најранливата категорија на јавноста - децата и малолетниците

- Ширење на принципите на доброто новинарство, преку промоција на професионалните и етичките стандарди во специјализираните медиумски образовни институции/установи (школи, факултети, универзитет)

Што е медиумска саморегулација?

 

Совет за етика во медиумите на Македонија