Pozita e punës: Kordinator i proektit (me kontratë pune)

Vendi: Shkup

Kohëzgjatja e pozitës të punës: me gjysëm orari të punës me kohëzgjatje prej 4 muajve, me mundësi për të vazhduar.

Detyra të punës:

–       I kordinon aktivitet e parashikuara me proektin

–       Komunikon me organizata tjera partnere të proektit

–       E përfaqëson Proektin në komunikim me bashkëpunëtorët e jashtëm

–       Administron me dokumentet e proektit dhe punën administrative të zyres;

–       Administron me arkivin dhe punët e arkivit

–       E kordinon punën e asistentit të Proektit, në përputhje me planin akcionar dhe detyrat tjera prane Proektit

–       Jep përkrahje për punën logjistike dhe teknike të zyres dhe departamentet tjera të këshillit;

–       E planifikon dhe përcjellë buxhetin operativ për punë të zyres;

–       Planifikon, përcjell, zbaton, kordinon si edhe detyra tjera për nevojat e zyres.

KUALIFIKIMET E NEVOJSHME

– Arsim të lartë në shkencat shoqërore;
– Përvojë pune me proekte të finansuara nga donatorët ndërkombëtare pranë shoqatave qytetare ose fondacioneve, edhe atë së paku 5 vjet;
– Njohje të mire të Microsoft Office (Word, Excel, Оutlook,Powerpoint);
– Njohje të mire të gjuhës angleze, a njohja e gjuhës shqipe do të konsiderohet si përparësi;
– Aftësi të mira të komunikimit;

Të interesuarit të dërgojnë:

  1. Biografi të shkurtër;
  2. Përshkrim të detyrave të punës;
  3. Letër motivimi;

Dokumentet e nevojshme për aplikim të dërgohen në adresen në vijim: info@semm.mk deri 14.07.2017  deri orën 17:00, me titull “Aplikacion për kordinator të proektit“.
Vetëm kandidatët të cilit i plotësojnë kriteteret do të thiren për në intervju.

Scroll to Top