Principet etike dhe profesionale të RTVM-së për mbulim medial të proceseve zgjedhore

  • Qëllimi i principeve profesionale dhe etike të RTM-së për mbulim medial të proceseve zgjedhore është të sigurojnë një kornizë ku gazetarët do të munden lirshëm dhe pa pengesa të punojnë dhe t`i ofrojnë publikut informim të paanshëm dhe të pavarur për procesin zgjedhor. Përmes raportimit të drejtë dhe paraqitjes të kandidatëve nga një këndvështrim analitik si dhe për programet partiake dhe fushatët atëherë Principet janë në përputhje me standardet ndërkombëtare, si edhe me:
  • Standardet dhe parimet të cilat duhet ti respektojnë Shërbimi publik radiodifuziv RTM dhe gazetarët, redaktorët dhe të punësuarit e tjerë, gjatë prodhimit dhe sigurimit të programeve radio televizive, të vërtetuara në ligjin për audio shërbime dhe shërbime audiovizuele mediale;
  • Obligimet që RTM të siguron mbulim të drejtë, të balansuar, dhe të paanshëm të zgjedhjeve në programin e saj të plotë të vërtetuara me ligjin zgjedhor;
  • Kodi i gazetarëve të Republikës të Maqedonisë;
  • Regullat dhe standardet etike të RTM-së.

RTM do të zbaton këto principe etike dhe profesionale nga shpallja e zgjedhjeve e deri në përfundimin e tyre. Principet janë publike, të publikuara në vend të dukshëm në ueb faqen e RTM-së, dhe RTM-ja do të jetë përgjegjëse për zbatimin e tyre.

Scroll to Top