Udhëzime etike

eu      euzatebe             semm

Këshilli për Etikë në Media i Maqedonisë (KEMM), në partneritet me Ambasadën e Parë të Fëmijëve në Botë "Megjashi", dhe bazuar në konventat ndërkombëtare, Ligjin për drejtësi për fëmijët, Kodin e gazetarëve dhe Udhëzimet për raportim profesional në online mediat, publikon Rekomandimet, në vijim.