“Bashkëpunimi ndër-sektorial i Këshillit të Etikës në Mediat me të gjithë aktorët e rëndësishëm për adresimin e problemit me gjuhën urrejtjes dhe diskriminimin, është me rëndësi thelbësore në çrrënjosjen e tij”, theksoi drejtoresha ekzekutive e KEMM, Marina Tuneva në debatin “Lidhja midis organit vetë-rregullues, rregullatorit për mediat radiodifuzive dhe Avokatit të Popullit në mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe reagimi për gjuhën e urrejtjes në mediat”, që u mbajt më 30 nëntor të vitit 2020.

“Shumë herë problemet ndodhin për shkak të mungesës së fakteve, informacioneve për dallimet, për atë që të tjerët e mendojnë, për kulturat e ndryshme në shoqëri. E dimë që ky është një problem edhe për sa i përket temave dhe zhvillimeve të përditshme”, theksoi drejtoresha ekzekutive e Këshillit të Etikës në Mediat, Marina Tuneva, në debatin e KEMM - "Roli i mediave dhe arsimit në adresimin e diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes".

“Gjuha e urrejtjes nuk është diçka e re, por lufta kundër saj nuk ndalon. Vitet e kaluara janë bërë një numër i madh hulumtimesh dhe analizash në lidhje me gjuhën e urrejtjes dhe në to qartazi janë konstatuar gjendjet. Janë theksuar dobësitë e sistemit, të organeve mbrojtëse të ligjit dhe institucioneve”, theksoi Mirçe Adamçevski, kryetar i Komisionit për Ankesa pranë KEMM, në debatin kushtuar gjuhës së urrejtjes dhe praktikave diskriminuese në raportimin e mediave.

Përfaqësues të organizatave profesionale mediatike dhe gazetareske në shtet, studentë të komunikimit, përfaqësues të sektorit civil dhe gazetarë, morën pjesë në debatin që u realizua më 27 gusht të vitit 2020.