Raportet

Draft - raporti mbi aktivitetet e Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni

semm al izvestaj

Gjatë vitit të kaluar, Këshilli pët Etikë në Media në Maqedoni, aktivitet e tij i përqendroi kryesisht në segmentet si në vijim...