Legjislacioni

Në bazë të nenit 75 paragrafi 1 dhe 2 nga Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë, kryetarit të Republikës së Maqedonisë si dhe kryetarit të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë shpallin dekretin për shpallje të ligjit për ndryshime dhe plotësime të ligjit për shërbime mediale audio dhe audio-vizuele.

Download this file (Zakon_za_izmenuvanje_i_dopolnuvanje.pdf) Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски