Konkurs

Работна позиција: Проектен координатор

Локација: Скопје 

Времетраење: определено (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Клучни работни обврски:

 • Управување со административното  и канцелариското работење на Советот
 • Управување со архивата и архивското работење на Советот
 • Планирање и координација на логистичкото и техничкото функционирање на Извршната канцеларија
 • Планирање и следење на оперативниот буџет за работење на канцеларијата
 • Комуникација со релевантни институции, оранизации, соработници и со граѓаните за потребите на Советот
 • Kомуникација и дневно работење во врска со финансиско-административни прашања
 • Планирање и следење на оперативниот буџет за работа на канцеларијата и подготовка на финансиски планови
 • Учество во реализација на програмските и проектните активности на Советот
 • Учество во подготовка на планови и програми за развој на Советот
 • Следење на известувањето во медиумите и подготовка на прес-клипинг
 • Учество во содржинско уредување на веб-страницата и профилите на социјалните мрежи на Советот.

 

Потребни квалификации:

 • Високо образование;
 • Работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација и тоа најмалку 3 години
 • Солидно познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација
 • Силни организациски вештини
 • Способност за тимска работа

Заинтересираните е потребно да поднесат:

 • Биографија
 • Писмо за мотивација
 • Најмалку една препорака.

Документите за аплицирање потребно е да се испратат на следнава електронска адреса: konkurs@semm.mk , со наслов “Апликација за Проектен координатор“, дo 31.12.2022 година (среда), до 17:00 часот.

Сите кандидати кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Ве молиме наведете телефон за контакт и e-mail адреса. Без телефонски јавувања.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место Извршен директор, на определено време (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Локација: Скопје 

Времетраење: определено (шест месеци, со можност за продолжување на работниот ангажман)

Клучни работни обврски:

 • Планира, управува и учествува во подготовка на проектите и програмите на Извршната канцеларија
 • Учествува во работата на сите органи на Советот
 • Презема мерки и активности за спроведување на усвоениот годишен план, одлуките и други акти донесени од Собранието и од Управниот одбор
 • Раководи со процесот на подготовка на стратегијата за работа на организацијата, во соработка со Управниот одбор на СЕММ
 • Во координација со Управниот одбор, го застапува и претставува Советот во јавноста
 • Покренува процес на медијација како дел од жалбената постапка до СЕММ
 • Подготвува периодични и завршни извештаи (наративни и финансиски)
 • Планира и координира настани за различни целни групи, вклучувајќи ги и медиумите (работилници, обуки, дебати, конференции, седници на телата на СЕММ, итн.)
 • Учествува во планирање и координација на истражувања за потребите на СЕММ, во координација со релевантните чинители
 • Планира и учествува во реализација на кампањи (едукативни и кампањи за покренување на јавната свест)
 • Учествува во навремено и ефективно спроведување на одлуките и заклучоците на Управниот одбор и Собранието на СЕММ
 • Врши надзор над управувањето со административното и канцелариското работење на Советот
 • Комуницира со релевантни институции, оранизации, соработници и со граѓаните за потребите на Советот

Потребни квалификации:

 • Високо образование, за предност се смета повисок степен на образование во областа на општествените науки, новинарството и комуникациите
 • Одлично познавање и искуство од областа на медиумската саморегулација, слободата на изразување и работењето на медиумите
 • Најмалку 5 години работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори во рамки на граѓанска организација или фондација
 • Познавање на процедурите за раководење проекти поддржани од меѓународни донатори
 • Одлични комуникациски вештини и вештини за истражување и академско пишување, застапување и односи со јавноста
 • Вештини за организирање настани од голем обем
 • Способност за тимска работа и реализација на задачите во краток временски рок
 • Одлично познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
 • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација
 • Силни организациски вештини

Заинтересираните е потребно да поднесат:

 • Биографија
 • Писмо за мотивација
 • Најмалку три препораки.

Документите за аплицирање потребно е да се испратат на следнава електронска адреса: konkurs@semm.mk, со наслов “Апликација за Извршен директор“дo 31.12.2022 година (среда), до 17:00 часот.

Сите кандидати кои ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Ве молиме наведете телефон за контакт и e-mail адреса. Без телефонски јавувања.

banner MK

Konkurs për storiet më të mira gazetareske

“Raportim gjithëpërfshirës mbi diversitetin dhe sfidat në arsim”

Këshilli për Etikë në Media (KEMM), në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, shpall konkurs për storiet më të mira gazetareske për përvojat e grupeve të cenueshme dhe të margjinalizuara në shoqëri dhe sfidat me të cilat ata përballen në arsim.

banner AL

Konkurs për storiet më të mira gazetareske për raportimin gjithëpërfshirës të diversitetit gjatë Covid-19

Këshilli për Etikë në Media (KEMM), në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, shpall konkurs për storiet më të mira gazetareske lidhur me raportimin mbi grupet e cenueshme dhe të margjinalizuara në shoqëri gjatë pandemisë së koronavirusit (Covid-19).

IMG 00001

Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë konkurs për storjet më të mira gazetareske lidhur me raportimin mbi pandeminë e koronavirusit (COVID-19), sfidat dhe pasojat nga ajo.

logo cmem 001

Оглас за ангажирање на член во Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ)

Управниот одбор на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), во согласност со Статутот, распишува оглас за избор на еден (1) член на Комисијата за жалби, претставник од јавниот живот.

SHKARKO

Delegacioni i Bashkimit Evropian dhe Këshilli i Etikës në Media në Maqedoni shpallin edicionin e 16-të për çmimin mediatik “Zhan Mone”( Jean Monnet) për arritjet më të mira në mbulimin e çështjeve që kanë të bëjnë me temën “Ndërtimi i besimit në kohëra të pasigurta”.

Çmimi Zhan Mone do të ndahet në 3 kategori konkurrimi:

1.Artikulli më i mirë gazetaresk (për artikuj gazetaresk të publikuar në media të shtypura dhe/ose në internet)
2.Fotografia më e mirë e foto-reporterëve (për fotografi të publikuara në media të shtypura dhe/ose në internet)
3.Fotografia më e mirë amatore

1. Konkursi për artikullin më të mirë gazetaresk

Punimet që do të marrin pjesë në këtë kategori janë artikujt e autorëve të vendit mbi temën “Ndërtimi i besimit në kohëra të pasigurta”, të botuara në gazeta, revista dhe faqe interneti të vendit, në periudhën ndërmjet 20 nëntorit 2017 deri më 24 nëntor 2018.
Artikujt duhet të plotësojnë kriteret në vazhdim:

-Duhet të jenë në lidhje me temën: “Ndërtimi i besimit në kohëra të pasigurta”;
-Duhet të jenë të botuar në periudhën midis 20 nëntor 2017 dhe 24 nëntorit 2018;
-Duhet të jenë të nënshkruar me emrin e vërtetë të autorit.

Kopjet e artikujve gazetareske në format PDF digjital, së bashku me një deklaratë me shkrim të nënshkruar nga autori, me të cilën garanton se ai/ajo është autor/e i storjes, duhet të dërgohen në e-mail adresën në vazhdim: JMcompetition@euic.mk, më së voni deri më 25 nëntor 2018 ora 18:00. Aplikuesit do të pranojnë e-mail nga EU Info Qendra, me të cilin do të konfirmohet pranimi i artikujve të tyre.

Çmimi: statujë, certifikatë dhe kupon për pajisje teknike me vlerë 1,000 euro.

2. Konkursi për fotografi më të mirë të foto-reporterëve (për fotografi të publikuara në mediat e shtypura dhe/ose në internet)

Konkursi është i hapur për të gjithë foto-reporterët dhe fotografët nga vendi, të cilët mund të dërgojnë deri në 3 fotografi mbi temën “Ndërtimi i besimit në kohëra të pasigurta”, të publikuara në periudhën ndërmjet 20 nëntor 2017 deri më 25 nëntor 2018.

Fotografitë duhet t’i plotësojnë kriteret në vijim:

- Tema e fotografisë duhet të jetë në lidhje me temën: “Ndërtimi i besimit në kohëra të pasigurta”;
- Fotografia ka qenë e publikuar në periudhën ndërmjet 20 nëntor 2017 dhe 25 nëntor 2018;
- Fotografitë që janë shfrytëzuar për qëllime komerciale nuk kanë të drejtë të konkurrojnë.

Kopjet e fotografisë /fotografive në format digjital (madhësia e secilës fotografi duhet të jetë 3-5MB), së bashku me një deklaratë me shkrim, e nënshkruar nga autori ku garanton se ai/ajo është autori i fotografisë, duhet të dërgohen në e-mail adresën në vazhdim: JMcompetition@euic.mk, më së voni deri më 25 nëntor, në ora 18:00. Secili konkurrues do të pranojë e-mail nga EU Info Qendrës me të cilin do të konfirmohet pranimi i fotografive të tyre.

Çmimi: statujë, certifikatë dhe kupon për pajisje teknike me vlerë 1,000 euro.

3. Konkursi për fotografinë më të mirë amatore

Konkursi është i hapur për të gjithë fotografët amatorë nga vendi, të cilët mund të dërgojnë nga një fotografi që ka të bëjë me temën “Diversiteti ynë, është forca jonë”. Fotografitë që konkurrojnë në këtë kategori mund të kenë qenë paraprakisht të publikuara, por kjo nuk është e domosdoshme.
Fotografitë duhet të plotësojnë kriteret në vazhdim:

- Tema e fotografisë të ketë të jetë “Diversiteti ynë, është forca jonë”;
- Fotografitë që janë shfrytëzuar për qëllime komerciale nuk kanë të drejtë të konkurrojnë.

Konkurruesit në këtë kategori duhet t’i dërgojnë fotografitë e tyre në e-mail adresën në vazhdim: JMcompetition@euic.mk, më së voni deri më 25 nëntor 2016, në ora 18:00. Secili konkurrues mund të dërgoj 1 (një) fotografi (madhësia e fotografisë 3-5 MB), si edhe deklaratë të nënshkruar nga autori se ajo/ai është autor i fotografisë. Secili konkurrues do të pranojë e-mail nga EU Info Qendra me të cilin do të konfirmohet pranimi i fotografive të tyre.

Çmimi: Diplomë dhe kupon për pajisje teknike me vlerë 500 euro.

*Shënim: Ky aktivitet është i organizuar në bashkëpunim me Këshillin e Etikës në Media. Delegacioni i Bashkimit Evropian nuk do të mbajë përgjegjësi për çfarëdo detyrimi ligjor që rrjedh nga ndonjë mosmarrëveshje lidhur me të drejtat autoriale, të cilat do të jenë vetëm përgjegjësi e konkurruesit. Delegacioni i Bashkimit Evropian e mban të drejtën për të anuluar kualifikimin e konkurruesit të kontestuar dhe të kthejë çdo çmim dhe çdo shpërblim të dhënë. Ky aktivitet nuk pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Informacione plotësuese

Juria do të përbëhet prej shtatë anëtarëve – një përfaqësues i Delegacionit të Bashkimit Evropian, një përfaqësues i Sekretariatit për Çështje Evropiane, fituesi i vitit të kaluar i çmimit në kategorinë fotografia më e mirë e foto-reporterëve, fituesi i vitit të kaluar i çmimit në kategorinë për artikullin më të mirë gazetaresk, një përfaqësues nga Soqata e Gazetarëve, përfaqësues i EU Info Qendrës si dhe një Kryetar nderi i jurisë.

Ceremonia e ndarjes së çmimit do të mbahet më 12 dhjetor 2018.

foot kokurs

Shkarko

Këshilli për Etikë në Mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë konkurs për storjet më të mira gazetareske nga fusha e jetës sociale-shoqërore, me përqendrim në avancimin e drejtave të njeriut dhe promovimin e drejtave të grupeve shoqërore të qytetarëve të pa mbrojtur dhe të margjinalizuar.

Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) објавува оглас за вработување на едно лице на работно место

Këshilli për etikë në mediat e Maqedonisë (KEMM) shpallë KONKURS PËR STORJEN MË TË MIRË GAZETARESKE Nga fusha e jetës socijalo-shoqërore, me përqëndrim në avancimin e drejtave të njeriut dhe promovimin e drejtave të grupeve shoqërore të qytetarëve të pa mbrojtur  dhe të margjinalizuar.

Këshilli për etik në mediat e Maqedonisë (KEMM) për nevojat e grantit i përkrahur nga UNESCO Paris i cili do të zbatohet deri në qershor të vitit 2018 bën këtë shpallje:

Pozita e punës: Kordinator i proektit (me kontratë pune)