Gazeta

news 121017 macedonia

UNESCO sëbashku me Këshillin për etikë në Media në Maqedoni (KEMM) organizuan garra për gazetarët në Maqedoni me qëllim të përkrahjes të profesionalizmit shpërblerjes të storjeve më të mira gazetareske, të cilat promovojnë të drejtat e njeriut, veçanarisht të drejtat e grupeve socijale të pa mbrojtura.