Публикации

Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus COVID 19 Page 01


Терминот „говор на омраза1“ се користи за именување на широк спектар од комуникациски средства за ширење на омраза и нетрпеливост.

Како поим тој ги поврзува двата пола на комуницирањето и на насилството, односно преку различни симболичко-знаковни форми ги отсликува односите помеѓу комуницирањето и насилството, како што се, на пример, насилството предизвикано од омраза или, пак, кривични дела од омраза. 
Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus COVID 19 Page 01Советите за етика во медиумите, во својата организациска структура вообичаено вклучуваат претставници на клучните засегнати страни – новинарите, уредниците, сопствениците на медиумите и претставниците на јавноста. Секој совет за етика, во принцип, воспоставува свои правила и процедури на дејствување.
 
Сепак, праксата во глобални рамки потврдува дека извесни модели се покажале како пофункционални и оттука може да послужат како примери за разгледување при приспособувањето на структурата на веќе постоечките совети или при формирањето нови.

Guidelines on inclusive media reporting during Covid 19 Page 01

УНЕСКО ги објави „Насоките за инклузивно медиумско известување за Ковид-19“ на авторката Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија.

Целта на Насоките е  се надгради постоечката етичка рамка во врска со медиумското известување за немнозинските групи, но и да им се помогне на новинарите повеќе и соодветно да ги застапуваат во медиумите. „Во текот на пандемијата, за жал, бевме сведоци на тоа како различноста сè повеќе се користи како основа за виктимизација, ширење лажни обвинувања, теории на заговор и говор на омраза кон немнозинските заедници. Оттука, медиумите мора да имаат многу поактивна улога во поттикнувањето разбирање и прифаќање на различноста меѓу луѓето. Инклузивното известување може да ги спречи овие деструктивни појави“, вели во интервју за УНЕСКО Марина Тунева. Анализите, додава Тунева, покажуваат дека недоволната застапеност и стереотипното претставување на немнозинските групи во општеството не е само карактерично за Македонија или регионот, туку и за Европа и пошироко.

Заштитата на етичките принципи на известувањето низ работата на Комисијата за жалби и поплаки

korica mkd