Конкурс

          euzatebe                       semm

Рокот за учество во отворениот повик за ангажирање локални координатори за организирање на настани и средби на СЕММ е продолжен. Продолжувањето на рокот важи само за апликации од локални координатори кои што се доставени за „Пелагонискиот регион“

ПРОЕКТ: ПОДДРШКА НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Датум: 15.05.2021

Лот број: 1.5 - Ангажирање локални координатори за организирање настани и средби на СЕММ

Референтен број на проектот: IPA/2020/420-934

Наслов на проектот: Поддршка на слободата на изразување во медиумите во Северна Македонија

Финансиран од: Европската Унија     

Рокот за доставување на апликации е до 28.05.2021, петок, до 17:00 часот.

Правилата за поднесување на апликации остануваат исти, како и при објавата на првичниот повик за локални координатори.

Aнекси:

Aнекс 1 - Технички услови

Aнекс 2 – Изјава

Aнекс 3 - Очекувана понуда

Aнекс 4 - Табела за оценување и критериуми