Вести

slika2УНЕСКО го поддржа дизајнирањето и создавањето на две нови интерактивни веб-страници за Советот за печат на Косово и за Советот за етика во медиумите на Македонија, во Република Македонија. Двете веб-страници им овозможуваат на корисниците на медиумите да поднесат жалби онлајн.

Една година по неговото формирање во декември 2013 година, Советотза етика во медиумите на Македонија, веќе има добиено повеќе од 40 претставки од граѓаните од целата земја. Пред 2014 година, Советот за печат на Косово добивал во просек 30 претставки годишно. Почнувајќи од октомври 2015 година, Советот добил повеќе од 200 претставки - зголемување од повеќе од 200% од бројот на добиени претставки од создавањето на новата веб-страница.