News

Претставници на повеќе онлајн медиуми на вчерашниот состанок ги усвоија критериумите за членство во Регистарот на професионални онлајн медиуми Promedia.mk. Онлајн медиумите кои во иднина ќе сакаат да членуваат во Регистарот на Промедиа, ќе треба освен објавувањето на импресум и сопственичката структура, да имаат најмалку двајца вработени, да објавуваат редовно содржини, како и да се регистрирани трговски друштва или здруженија кои „не учествуваат на пазарот на комерцијално и политичко рекламирање и огласување“. Исто така, на состанокот беа усвоени и правилата за преземање содржини меѓу членките на Промедиа.

Во продолжение ги објавуваме критериумите за членство во Промедиа, како и правилата за преземање содржини меѓу членките на Промедиа:

Критериуми за членство на онлајн медиуми во Регистарот на професионални онлајн медиуми Promedia.mk на СЕММ 

Во promedia.mk односно во СЕММ можат да членуваат онлајн медиуми кои: 

1. Имаат МК домејн.

2. Имаат наведено веродостоен импресум (име и презиме на главен односно одговорен уредник и состав на редакцијата), адреса и други неопходни податоци за контакт.

3. Редовно објавуваат информативни содржини од јавен интерес.

4. Го наведуваат датумот и часот на објавување на своите содржини.

5. Имаат регистрирано деловно активно трговско друштво или деловно активнo здружениe на граѓани кое не учествува на пазарот на комерцијално и политичко рекламирање и огласување.

6. Транспарентно ја декларираат сопственоста и начинот на финансирање согласно со законите, а на барање на СЕММ и на promedia.mk, презентираат и податоци неопходни за ажурирање на членството.

7. Имаат по двајца вработени во редакцијата, согласно со Законот за работни односи.

8. Редовно објавуваат авторски содржини, со почитување на авторските права во согласност со законот и во согласност со Основните правила на преземање содржини меѓу членките на promedia.mk.

9. Имаат објавено ценовници за рекламирање.

10. Видливо ги означуваат платените комерцијални содржини.

11. Ги почитуваат Кодексот на новинарите, Повелбата за етичко известување за избори и Статутот на СЕММ.

12. На својата страница ќе постават банер со кој се обврзуваат дека ги почитуваат Кодексот на новинарите и принципите на саморегулацијата.

13. Ги објавуваат одлуките на СЕММ и се вклучуваат во процесот на медијација.

14. Го прифаќаат правилото според кое медиумот се исклучува од членство по 3 одлуки на Комисијата за жалби во рок од 3 месеци, во коишто е утврдено прекршување на Кодексот на новинари, при што Управниот одбор на СЕММ го зема предвид однесувањето на медиумот во текот на процесот, учеството во медијација и поправката на стореното прекршување.

15. Прифаќаат редовно ажурирање на регистарот promedia.mk на секои 3 месеци, од страна на СЕММ и ЗНМ, во координација со Комисија на promedia.mk.

___________________________________________________________________

Основни правила на преземање содржини меѓу членките на promedia.mk 

  1. Професионалните онлаjн медиуми членки на promedia.mk и СЕММ ги почитуваат авторството и авторските права согласно со законот, како еден од клучните етички и професионални стандарди на новинарската професија.
  2. Под поимот содржини во контекст на овие Основни правила, се подразбираат текстови со различни жанровски особености, фотографии, видеа и други мултимедијални содржини, со кои медиумите известуваат за настани и појави од најразлични области, како и мислења во различни жанровски облици.
  3. При преземање содржина од друг онлајн медиум, задолжително е во насловницата (во наднасловот, поднасловот, или во насловот, а по исклучок кога нема поднаслов, во лидот односно во првата реченица на веста) да се наведе од кој медиум е преземена содржината.
  4. Покрај правилото од точка 3, при преземање содржина од друг онлајн медиум, потребно е на соодветно место да се објави хиперлинк до изворната содржина.
  5. На начинот опишан во точките 3 и 4, дозволено е преземање најмногу до 20 отсто од оригиналната содржина.
  6. Секој медиум за одделни содржини, за кои смета дека имаат карактер на ексклузивност, може да постави дополнителни услови за преземање (ембарго за преземање и слично), при што дополнителните услови ги објавува за секоја содржина, со јасен и видлив текст или со друг вид јасна и разбирлива ознака.

Усвоени на 15.11.2022 на состанок на членки на promedia.mk 

Координатор Бранко Героски

The biggest violations of the Code of journalists during the first six months in 2022 have been registered in the online sphere, a trend noted last year as well. These are the findings of the analysis of the Council of Media Ethics in Macedonia, which consists also comparable indicators for the first half of last and this year. The biggest violations to the Code have been registered in regards to violations of Article 1 of the Code, while the violations of other articles are less. This year, unlike the last year, when largest number of complainants were citizens, now they are representatives from civil organizations and public institutions. The analysis has been supported by UNESCO within the project "Media self-regulation: Strengthening media professionalism for the public good".  

Please see the analysis attached. 

eu      euzatebe semm CIVICA

CMEM Debate: Necessity of Supporting Self-Regulation and Implementation of Media Reforms

DIZAJNIRANO ISTRAZUVANJE Page 01The project “Promoting Inclusiveness and Respecting Human Rights in the Media in North Macedonia” places a strong focus on raising the awareness and improving the knowledge and skills with respect to the need of dealing with discrimination, disinformation and hate speech in the media. More than 120 representatives from the media, civil society organizations, state institutions, and citizens took part in the four debates and two trainings organized as part of the project. They discussed the relevance of self-regulation and inclusion in the media sphere and the approaches they could use in providing support in the fight against discrimination together. At the trainings, they learned about the approaches for recognizing discriminatory and hate speech in the media, as well as for building strategies for effective action against such practices. The project also assisted in issuing the publication “Hate speech, international and national legal framework, with a special focus on the media”, which represents an analysis of the policies for protection and prevention against discrimination and regulation of the media sphere.