Легислатива

Врз основ на челнот 75 ставови и 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат, указ за прогласување на законот за изменување и дополување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Download this file (Zakon_za_izmenuvanje_i_dopolnuvanje.pdf) Закон за изменување и дополнување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски