Легислатива

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на слободен пристап до инјформациите од јавен карактер со кои располагаат органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања, утврдени со закон.

Download this file (sloboden-pristap-info.pdf) Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер