Raportet

Draft - raporti mbi aktivitetet e Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni

semm al izvestaj

Gjatë vitit të kaluar, Këshilli pët Etikë në Media në Maqedoni, aktivitet e tij i përqendroi kryesisht në segmentet si në vijim...

Raport mbi punën e Komisionit për ankesa gjatë vitit 2016

semm ko

Komisioni për ankesa pranë Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni, gjatë periudhës së kaluar punoi në kushte të diktuara nga situata në sferën e mediave në Maqedoni.

Raport I Bordit Mbikqyrës (BM) të Këshillit për Etikë në Media në Maqedoni

raport semm

Во согласност со овластувањата и Правилникот за работа на Надзорниот одбор на Советот за етика во медиумите во Македонија, членовите на ова тело го подготвија следниот извештај со заклучоци за сопствената работа и работата на СЕММ за 2016 година, кој треба да биде усвоен од Собранието на СЕММ.