Rreth nesh

Këshilli për etikë në media në Maqedoni (KEMM) është organizatë joqeveritare, jopolitike dhe jofitimprurëse, e bazuar në parimin e vullnetit të lirë, që bashkon anëtarët e tij për të realizuar qëllimet dhe aktivitetet e përcaktuara me këtë Statut.

Veprimtarinë e tij, Këshilli e bazon në parimet e të qenit të hapur dhe transparent dhe lirshëm promovon qëndrimet dhe opinionet, nxit iniciativa dhe merr pjesë në ndërtimin dhe përmirësimin, mbrojtjen dhe avancimin e standardeve profesionale dhe të etikës në media në

Republikën e Maqedonisë.
Këshilli është organ për vetë-rregullimin e mediave nëpërmjet zbatimit të sanksioneve morale kundrejt atyre që nuk respektojnë standardet profesionale dhe Kodeksin e gazetarëve