Objektivat tona

• Mbrojtja e lirisë së mediave dhe e të drejtës së opinionit për t'u informuar,

• Parandalimi i ndikimit të shtetit, partive politike dhe qendrave të tjera të ndikimit mbi mediat,

• Mbrojtja e interesave të opinionit, duke siguruar një proces të pavarur efikas dhe të drejtë për zgjidhjen e ankesave në lidhje me përmbajtjet mediatike,

• Promovimi i cilësisë në përmbajtjet mediatike, duke miratuar udhëzime të qarta dhe praktike për punën e redaktorëve dhe gazetarëve,

• Ngritja e vetëdijes së opinionit mbi standardet profesionale dhe etike që duhet t’i respektojnë mediat,

• Krijimi i një mjedisi për autokritikë, ndërgjegjësim dhe llogaridhënie të mediave ndaj opinionit,

• Lehtësimi i qasjes në media për opinionin,

• Avancimi i kodit etik të gazetarëve dhe

• Reduktimi i të gjitha formave të censurës dhe vetë-censurës në gazetari.

 

 

Што е медиумска саморегулација?

 

Совет за етика во медиумите на Македонија