RREGULLORJA

1. Komisionin për ankesa e emëron Bordi drejtues i KEMM-it. Ai përbëhet nga shtatë anëtarë, nga të cilët:
- dy përfaqësues të pronarëve të mediave;
- dy përfaqësues të gazetarëve dhe
- tre përfaqësues nga jeta publike.
Mandati i tyre është tre vjet, me mundësinë për një rizgjedhje.

2. Anëtari i Komisionit për ankesa mund të shkarkohet nga detyra para skadimit të mandatit, me kërkesë të tij personale, nëse pa arsye nuk ka marrë pjesë në tre seanca, nëse me sjelljen e tij cënon reputacionin e Komisionit për ankesa. Bordi drejtues i KEMM-it, shqyrton dhe vendos për përfundimin e detyrës.

3. Komisioni për ankesa shqyrton të gjitha ankesat e pranuara në lidhje me shkeljen e standardeve profesionale dhe etike në mediat e shkruara (në shtyp dhe në agjencitë e lajmeve), mediat elektronike (TV dhe radio) dhe në mediat on-line në Maqedoni.
Ankesat anonime nuk do të shqyrtohen.

4. Ankesa lidhur me përmbajtjet e publikuara në media mund të parashtrojë çdo qytetar, person juridik dhe përfaqësues të tjerë të opinionit, duke përfshirë dhe gazetarët. Ankesa mund të parashtrohet kundër një mediaje të caktuar. Nuk është e mundur të parashtrohen ankesa kundër gazetarëve individualë.

5. Ankesat dorëzohen me shkrim pranë Zyrës ekzekutive të KEMM-it, sipas procedurës së përcaktuar nga Zyra ekzekutive, dhe të miratuar nga Bordi drejtues. Ankesa mund të dorëzohet brenda një muaji pas publikimit të artikullit /tekstit gazetaresk.

6. Zyra ekzekutive e Komisionit për ankesa është e obliguar të shqyrtojë nëse ankesa është brenda kompetencave të KEMM-it.

7. Nëse ankesa nuk është nën kompetencat e KEMM-it, Zyra ekzekutive, në konsultim paraprak me kryetarin e Komisionit për ankesa, mund të refuzojë ankesën dhe të njoftojë parashtruesin për arsyet e refuzimit. Drejtori ekzekutiv menjëherë e informon Komisionin për ankesat e refuzuara.

8. Për ankesat që janë nën kompetencat e KEMM-it, hapet lëndë me dosje, e cila regjistrohet me numër arkivor.

9. Komisioni për ankesa do të mblidhet të paktën një herë në muaj. Vendimet merren me konsensus, ose me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve, në qoftë se konsensusi nuk mund të arrihet.

10. Para fillimit të çdo seance të Komisionit për ankesa, anëtarët e tij deklarohen nëse kanë konflikt interesash për lëndën që do të shqyrtohet. Anëtari i cili ka konflikt interesash përjashtohet nga diskutimi për atë lëndë.

11. Nëse paraqitet nevoja, atëherë, Komisioni për ankesa mund të veprojë sipas parimit anëtar-raportues, të cilin e përcakton kryetari i Komisionit. Anëtari-raportues është i obliguar të informojë anëtarët e tjerë të Komisionit për ankesa lidhur me lëndën në fjalë.

12. Komisioni për ankesa është i obliguar që të shqyrtojë të gjitha ankesat, për të cilat është kompetent për të vendosur, duke kërkuar nga parashtruesi i ankesës, dhe nga media kundër të cilës është parashtruar ankesa, dorëzimin e të gjitha fakteve dhe informacioneve të nevojshme. Të gjitha informacionet e mbledhura i bashkëngjiten dosjes së lëndës. Media, kundër së cilës është parashtruar ankesa, brenda 7 ditë pune duhet të i përgjigjet kërkesës së Komisionit për ankesa dhe ta dorëzojë informacionin e kërkuar.

13. Varësisht nga kompleksiteti i lëndës, Zyra ekzekutive mund të iniciojë dhe pajtimin e palëve kontestuese, dhe të kërkojë që media të shfrytëzojë të drejtën e saj për t’iu përgjigjur parashtruesit të ankesës, gjegjësisht të arsyetojë motivet dhe argumentet për publikimin e artikullit/tekstit.

14. Zyra ekzekutive është e obliguar që nëpërmjet Drejtorit ekzekutiv t’ia prezantojë Komisionit për ankesa të gjitha rastet kundër të cilave është parashtruar ankesë, së bashku me të gjitha materialet e mbledhura nga hulumtimi i kryer, si dhe rezultatin nga pajtimi eventual ndërmjet dy palëve, në qoftë se është iniciuar një gjë e tillë.

15. Komisioni për ankesa ka afat një muaj për t’u prononcuar për këtë lëndë, përveç nëse ka shkaqe të arsyeshme për zgjatjen e afatit kohor.

16. Komisioni për ankesa mund të refuzojë ankesën, dhe në këtë rast, duhet ta informojë parashtruesin e ankesës për arsyet.

17. Vendimi i marrë nga Komisioni për ankesa duhet t’i dërgohet medias brenda tri ditëve, dhe i njëjti duhet të publikohet në faqen e internetit të KEMM-it.

18. KEMM-i do të kërkojë nga shkelësi të shpallë vendimin në vendin e përcaktuar nga KEMM-i, ndërsa nga anëtarët e saj do të kërkojë publikimin e vendimit. Publikimi është pa pagesë në të gjitha mediat, anëtare të KEMM-it.

19. Dokumentacioni për të gjithë lëndët duhet të arkivohet në mënyrë përkatëse dhe të ruhet në arkiv së paku pesë vjet. Dokumentacioni është në dispozicion për opinionin, përveç nëse kjo është në kundërshtim me Ligjin për Qasje në Informata të karakterit publik.

20. Komisioni për ankesa shqyrton edhe ankesat kundër mediave, të cilat nuk janë anëtare të KEMM-it. Procedura për këto ankesa është e njëjta si ajo që zbatohet për anëtarët e KEMM-it, përveç se, në vend të vendimit, Komisioni do të jep mendim për rastin. Nëse media nuk është anëtare e KEMM-it dhe nuk dëshiron të bashkëpunojë me KEMM-in, atëherë KEMM-i do të jep mendim në lidhje me ankesën, në bazë të informatave në dispozicion.

21. Vendimet dhe opinionet e tij, Komisioni për ankesa do t’i publikojë në faqen e vet të internetit dhe do të dërgojë kumtesë tek të gjitha mediat, anëtare dhe jo-anëtare të KEMM-it.

22. Anëtarët e Komisionit për ankesa nuk kanë të drejtë të diskutojnë dhe të komentojnë publikisht vendimet e marra. Kryetari do ta përfaqësojë publikisht Komisionin për ankesa, e në mungesë të tij, zëvendësi i tij apo Drejtori ekzekutiv.