Начин на работа

Советот во стварувањето на утврдените цели, на својата мисија и визија работи преку следниве дејности и активности: ја унапредува и штити новинарската професија преку унапредување и заштита на етичките стандарди во медиумите, преку зајакнување на саморегулацијата во медиумите во Република Македонија. Во таа насока, во својата работа СЕММ ги презема следниве активности:

• Следење на примената на професионалните стандарди во новинарското известување во Република Македонија;

• Обезбедување стручна и советодавна помош за членовите на Советот и на пошироката јавност;

• Организирање семинари, работилници, конференции, дебати и други активности со цел да се унапредат професионалните стандарди и да се промовира работата на Советот;

• Покренување иницијативи пред надлежните органи со цел создавање услови за непречено работење на саморегулаторното тело за медиуми во Република Македонија;

• Размена на искуства и информации со сродни здруженија и други здруженија на граѓани во земјата и во странство;

• Издавање книги, брошури, билтени и други публикации, и создавање на веб-страница заради остварување на целите на Советот;

За постигнување на своите цели и задачи, Советот дејствува врз основа на Уставот и законите на Република Македонија, врз основа на Кодексот на новинарите на Македонија, како и врз основа на сите меѓународни документи ратификувани од страна на Република Македонија кои се однесуваат на слободата на медиумите, слободата на говорот и правата на човекот.

Што е медиумска саморегулација?

 

Совет за етика во медиумите на Македонија