Извештај на надзорниот одбор на СЕММ

Извештај на надзорниот одбор на СЕММ

izvestaj semm 21

Во согласност со овластувањата и Правилникот за работа на Надзорниот одбор на Советот за етика во медиумите во Македонија, членовите на ова тело го подготвија следниот извештај со заклучоци за сопствената работа и работата на СЕММ за 2016 година, кој треба да биде усвоен од Собранието на СЕММ.

 

Што е медиумска саморегулација?