Етички кодекс на МРТ

Со Eтичкиот кодекс на МРТ (во натамошниот текст  Кодекс) се утврдуваат правила за професионално и одговорно работно однесување и работа на вработените во МРТ, како и професионалните стандарди и етичките начела, главно во создавањето на програмата и на други аудиовизуелни производи коишто МРТ  ги произведува самостојно или во соработка со други, како и постапки за утврдување повреди на овој Кодекс.

Етички кодекс на МРT (во PDF)

Што е медиумска саморегулација?